Публічний договір

надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мовиЦей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією школи англійської мови «English With Mary», від імені та в інтересах якої діють за агентськими договорами Фізичні особи підприємці згідно з додатком № 1, які пропонують, керуючись ст 633 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання послуг з підвищення рівня володіння англійською мовою на наступних умовах:1.Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

1.2. Послуги надаються школою англійської мови «English With Mary».

1.3.Чинна редакція Договору завжди розміщена на сторінці Надавача послуг (Виконавця) https://englishwithmary.com/legal_main і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним прийняття умов Договору.

1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом проведення дій, зазначених в п. 1.5. Договору

1.5. Для прийняття Договору Замовник здійснює наступні дії:

1.5.1. Ознайомлюється з текстом Договору;

1.5.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг (Виконавця);

1.5.3. Здійснює оплату послуг способами, визначеними в Договорі.2. Визначення термінів

2.1. Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила прийняття його умов, і яка є Отримувачем освітніх послуг особисто, або батьком, матір'ю, або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг.

Надавач освітніх послуг (Виконавець)– термін має значення, надане йому в Преамбулі до цього Договору.

Отримувач освітніх послуг – фізичні особи, для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг (Виконавцем) надаються Освітні послуги.

Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг (Виконавець) спільно та окремо.3. Предмет договору

3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов'язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.4. Характеристика послуг

4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: Курс «Розмовний інтенсив», а саме: доступ до групових занять в порядку, передбаченому даним Договором.

4.2. Тривалість курсу – 8 (вісім) тижнів. До курсу входять 5 групових занять на тиждень тривалістю по 30 хвилин та можливість додатково безкоштовно відвідувати додаткові заняття вихідного дня. Не відвідані додаткові заняття вихідного дня не зберігаються та не компенсуються.

4.4.1. Початком навчання є перше групове заняття.5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Обов'язки Виконавця:

5.1.1. Виконавець зобов'язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов'язані з покращенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2. Права Виконавця:

5.2.1. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладанні Договору, Договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін.

5.3. Обов'язки Отримувача чи Замовника:

5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

5.3.2. Замовник зобов'язаний ознайомитись з умовами даного Договору та дотримуватись їх у разі прийняття Договору.

5.4. Права Отримувача чи Замовника:

5.4.1. Отримувач має право доступу до групових занять зі своєю групою згідно обраного розкладу

5.4.2. Курс "Розмовний інтенсив" підходить для всіх рівнів володіння англійською мовою. Якщо Замовник не знає свій рівень володіння мовою, то він має можливість проконсультуватись з адміністратором з даного питання та безкоштовно пройти тестування.6. Порядок розрахунків:

Замовник може обрати один із варіантів оплати курсу:

6.1. Оплатити 100% вартості усього курсу; При цьому варіанті оплати студент отримує подарунок - майстер-клас від Мері по вимові. Школа залишає за собою право змінити подарунок.

6.2. Внести авансовий платіж до початку занять 50% вартості курсу для бронювання та фіксації ціни курсу. Оплата другої частини (50% вартості ) за курс вноситься не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дня старту курсу. При відсутності другої частини оплати – доступ до групових занять закривається на четвертий день старту курсу. При цьому авансовий платіж Замовнику послуг не повертається. Подальше проходження курсу неможливе.

6.3. Кожен Замовник послуг має право повернути сплачені ним в повному об'ємі кошти протягомі 3 (трьох) днів з дня старту курсу. Відлік трьох днів йде з моменту старту курса незалежно чи відвідував студент заняття чи ні.

Кошти в цьому випадку повертаються на рахунок Замовника послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання адміністратором повідомлення від Замовника. Після цього повернення коштів не проводиться.

6.4. Вартість послуг та порядок оплати зазначається адміністратором залежно від дня придбання курсу. Розрахунки між Сторонами проводяться в безготівковій формі шляхом здійснення оплати через платіжну систему або за реквізитами банку.

6.5. Договір вступає в силу для Сторін з моменту оплати Замовником курсу.

6.6. Оплата послуг вважається здійсненою після надсилання або пред'явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму.7. Відповідальність Сторін

7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.

7.3. Замовник зобов'язується вказувати достовірні дані при реєстрації (а саме ПІБ, адресу електронної пошти, номер телефону).

7.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, воєнні дії,пожежі, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.

7.6. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України чи уповноважених нею територіальних відділень.

7.7. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.8. Права інтелектуальної власності

8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права», Сторони домовилися, що:

- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

- на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг (Виконавцю).

8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг (Виконавцем) будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.9. Порядок вирішення спорів

9.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.10. Термін дії Договору та порядок розірвання Договору

10.1. Цей Договір є чинним з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з моменту оплати Замовником курсу.

10.3. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про це Надавача послуг (Виконавця) протягом перших 3 (трьох) днів з моменту старту курса.

10.4. Повернення коштів можливе лише впродовж трьох днів з моменту старту курса.

10.5. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:

- невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;

- відмови Замовника отримувати послуги.

У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.

10.6. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.11. Заключні положення

11.1. Цей Договір є договором приєднання.

11.2. Надавач освітніх послуг (Виконавець) може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.

11.3. Надавач освітніх послуг (Виконавець) має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов'язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін й доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.

11.4. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

11.5. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.

12. Реквізити Надавача освітніх послуг (Виконавця)

Електронна адреса для комунікації: englishwmary@gmail.comТел. +380950702070 (для повідомлень та зв'язку через Телеграм)Додаток №1до Публічного договору

надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мовиФІЗИЧНІ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦІ:1. ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ, СЕРЕБРЯКОВ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ, що діє від імені та в інтересах школи, 61145, м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 140, кв. 93, ІПН 33357057792. ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ, ВОРОНОВА АННА СЕРГІЇВНА, що діє від імені та в інтересах школи, 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, буд. 4, кв. 41, ІПН 34958103023. ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ, ТОКАРЕВА КСЕНІЯ АНДРІЇВНА, що діє від імені та в інтересах школи, 61060, м. Харків, проспект Льва Ландау, буд. 52, корпус Л, кв. 273, ІПН 3321804523